connect จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 11
เมื่อวาน 30
เดือนนี้ 416
เดือนที่แล้ว 1,001
ปีนี้ 14,866
ปีที่แล้ว 13,341
ทั้งหมด 50,136
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้และการประยุกต์ใช้
2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าโดยใช้ กระบวนการวิจัย
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรอบรู้ในเรื่องที่ตนมีความสนใจ มีความถนัดหรือต้องการค้นหา คำตอบ
4. เพื่อประเมินผลคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ความหมายของ Senior Project

การศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลใน เรื่องที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือต้องการ
ค้นหาคำตอบ โดยนำประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบูรณาการความรู้
การเชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ มาใช้ร่วมกับวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
 

Admin corner

       
-